Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Số 2 Sín Chéng

Thông Sản Chúng - Xã Sín Chéng - huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai
0962 121 889
lci-simacai-ptdtbtthso2sincheng@edu.viettel.vn